جلسه گردهمايي رؤساي هيات هاي قايقراني سراسر کشور برگزار مي شود