مرحله دوم رقابتهاي انتخابي تيم ملي روئينگ مردان به پايان رسيد