بانوان روئينگ سوار براي حضور در تيم ملي رقابت خواهند کرد