17 کشور آسيايي در رشته بادباني با هم به رقابت مي پردازند