با تلاش همه اعضاي هيات در تمام مسابقات کشوري حضور فعال داريم