مسابقات ليگ برتر کانوپولو منطقه اي برگزار خواهد شد