دور اول تست انتخابي تيم ملي روئينگ بانوان برگزار شد