9 قايقران جهت شرکت در تست آکادمي ملي قايقراني معرفي شدند