دويست و شصتمين و يکمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني برگزار خواهد شد