7 داور آبهاي آرام اعزامي به کاپهاي جهاني سال آينده معرفي شدند