2 هفته آينده تکليف مربي بلغاري آبهاي آرام مشخص مي شود