مسابقات قهرماني کشور کانوپولوي آقايان در مراغه آغاز شد