آغاز تمرينات کاياک و کانوسواران تيم ملي آبهاي آرام