احمدي در مسابقات کاپ جهاني بادباني به مصاف حريفان رفت