تيم هاي ملي روئينگ آقايان و بانوان کشورمان راهي چين شدند