ششمين مرحله اردوي تيم ملي کانوپولوي آقايان برگزار مي شود