از قایق رسمی ایران در لیگ ستاره های بادبانی رونمایی شد