دیدار علیرضا سهرابیان با رئیس و‌ دبیرکل کنفدراسیون کانوئینگ آسیا