اردوی تیم ملی کایاک زیر ۲۳ سال و جوانان در دریاچه آزادی آغاز می شود