کارگاه تخصصی آشنایی با کایت بردینگ در بوشهر برگزار شد