لیگ رشته های روئینگ، اسلالوم و رفتینگ راه اندازی می شود