کیمیا زارعی ملی پوش روئینگ بانوان: امیدوارم دست پر از مسابقات برگردیم