توضیحات مربی تیم ملی پاراکانو در خصوص شرایط نادر عیوضی