محمود بهرامی: در دوران تعطیلی تمرینات، زیرساخت‌های هیات یزد را بهبود بخشیدیم