محمدعلی ملایی: سعی می کنم آمادگی جسمانی ام را حفظ کنم