مهسا آذری: رقبا بیکار ننشسته اند و باید با قدرت تمرین کنیم