مسعود قیصری: امیدوارم شرایط به صورتی پیش رود که تا زمان مسابقات اردوها با قدرت ادامه داشته باشد