پایگاه قایقرانی و خانه های امداد و نجات در اصفهان احداث می شود