مجمع انتخاباتی هیات قایقرانی استان مازندران به ریاست علیرضا سهرابیان برگزار شد