مهران قزلباش: کلاس های آنلاین موقعیت خوبی است که سطح دانش خانواده قایقرانی ارتقاء پیدا کند