مرصاد واحدی: منتظر شروع اردوها و تمرین در رودخانه هستیم