مهسا کهنسال: امیدوارم با جدی گرفتن توصیه های کادر پزشکی هر چه زودتر به روال عادی زندگی برگردیم