مهرگان خیرالهی: هدف ما حضور موفق قایقرانان هیات البرز در اردوهای ملی است