معین مهتاجعلی: هیات قایقرانی یزد پیشرفت خوبی در رشته کانوپولو داشته است