مسعود مهدوی نیا: تیم پاراکانو هم از نظر کمیت و هم کیفیت نسبت به سال های گذشته رشد داشته است