مهنوش مهرنگار: قایقرانی بانوان قزوین پیشرفت زیادی داشته است