منیره نصر آزادانی: امیدوارم به زودی همه قایقرانان بتوانند در آب تمرین کنند