محمد‌علی قرائت: کلاس های آنلاین تحولی مثبت در برگزاری دوره‌ها ایجاد کرد