مجید ولی: سال ۹۹ سال گسترش قایقرانی در استان قم خواهد بود