نبی رضایی: پخش تلویزیونی جذابیت‌های لیگ برتر را افزایش داد