محمدنبی رضایی: رقابتم با قایقران چینی صدم ثانیه است