نازنین ملایی: اجازه ندادم قرنطیه بر تمریناتم تاثیر بگذارد