مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم نوجوانان برگزار می شود