مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام در دریاچه آزادی برگزار می شود