نگار نگهدار: با سه هفته تمرین در قهرمانی کشور اول شدم