نادر عیوضی: عزمم را برای کسب سهمیه پارالمپیک جزم کرده ام