نشست کمیسیون ورزش شورای بجنورد با هیات خراسان شمالی