امید احمدی: تمرینات را به صورت انفرادی در دریاچه آزادی آغاز کردیم