امید احمدی: امیدوارم از فرصت تعویق المپیک استفاده کنیم