آغاز دور جدید اردوی تیم آبهای آرام مردان با هدایت ایرج اقلیمی